Disclaimer

Roods GlasVezel.nu Disclaimer

1 Definities

1.1 Roods: In Nederland bij de kamer van koophandel ingeschreven onderneming.
1.2 GlasVezel.nu: Een handelsnaam welke toebehoord tot Roods
1.3 Disclaimer: Mededeling in een publicatie waarin Roods haar aansprakelijkheid beperkt.
1.4 Diensten: Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend: De website van GlasVezel.nu, fora, F.A.Q., postcode check, nieuwsberichten, recensies, reviews, columns, en informatie aangeboden door 3de partijen.
1.5 Zaken: Onder meer maar niet beperkt tot: Persoonlijke gebruikersomgevingen, toegangscode, computer/netwerk omgeving, informatie en diensten.
1.6 Bezoeker: De natuurlijke persoon of rechtspersoon welke van de zaken gebruik maakt.

1.7 Schade: Directe of indirecte Nade(e)l(en), verliezen, kosten, geheel van plaats waar iets beschadigd is, van welke aard dan ook, onder meer, maar niet beperkt tot: verloren of beschadigde data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
1.8 Gebruik(en): Onder meer maar niet beperkt tot: Het inladen, raadplegen, opvragen, invullen, verzenden, bewaren en plegen van (rechts)handelingen van/op de diensten.
1.9 Abuse: Misbruik van de door Roods aangeboden diensten of diensten van 3de partijen.

2.1 Algemeen
De hier beschreven disclaimer is van toepassing op alle diensten welke door Roods worden aangeboden op GlasVezel.nu.
De bezoeker gaat met het gebruik van de diensten akkoord met de disclaimer.

De door Roods verstrekte diensten zijn ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht en Roods neemt de uiterste zorg in acht bij het samenstellen en onderhouden van de diensten.

Voor de juistheid en volledigheid van de diensten kan niet worden ingestaan. De door Roods aangeboden diensten zijn uitsluitend ter raadgeving voor de bezoeker bedoeld.

2.2 Aansprakelijkheid

De zaken die door Roods ter beschikking worden gesteld worden verstrekt zonder enige vorm van garantie.
Roods en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor juistheid en enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik van of onmogelijkheid van gebruik (noch in samenhang met onderbreking, fouten, vertraging, computer virus of enig ander probleem) van de zaken.

2.3 Aanpassingen
Aan het gebruik op/van de diensten kan geen rechten worden ontleend. De diensten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.
Roods behoudt zich het recht voor om de door bezoeker aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door bezoeker aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige bezoeker, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Roods / GlasVezel.nu of de voorwaarden van de diensten.

2.4 Copyright, auteursrechten, en intellectuele eigendomsrechten
Roods, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten van onder meer maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en octrooien met betrekking tot/op de diensten.
Bij het gebruik van de door Roods aangeboden diensten stemt de bezoeker in dat de door bezoeker aangeboden zaken geen auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten bevatten en dat de bezoeker de intellectuele eigendomsrechten hiervan bij Roods neerlegt.
Niets uit de door Roods aangeboden diensten mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roods openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

3. Abuse
Roods tracht het auteursrecht en andere wetgeving zoveel mogelijk te eerbiedigen. Door de complexheid van deze wet en de diensten kan het mogelijk zijn dat Roods het auteursrecht of andere wetten schendt. Een rechthebbende op een auteursrechterlijk beschermd werk wordt in de gelegenheid gesteld Roods op de hoogte te brengen van mogelijke schending. Roods zal binnen aanzienbare tijd per e-mail, of indien noodzakelijk schriftelijk reageren.
Het is de bezoeker niet toegestaan de door Roods aangeboden zaken te misbruiken welke ten nadele zijn en/of schade veroorzaken ten nadele van Roods, 3de partijen en andere bezoekers. Schade welke ontstaan is uit het misbruik van de zaken zal op de bezoeker verhaald worden.

Vragen of opmerkingen omtrent Abuse kunt u melden tnv Roods, T.a.v. Abuse, Zevenwouden 208, 3524CX  Utrecht. Of per e-mail info@glasvezel.nu
Geeft u hierbij een duidelijke omschrijving, exacte gegevens als IP adres, URL/Locatie adres, en andere benodigde informatie om het misbruik te kunnen traceren.

4. Toepasselijk recht
Op betrekking tussen de bezoeker en Roods is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen de Cliënt en Roods worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, dan wel ter keuze van Roods, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Cliënt.